obory

37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy

 

Délka přípravy: 4 roky
Podmínky přijetí: Vhodné pro chlapce i dívky

Ukončen devátý ročník ZŠ

Splnění podmínek přijímacího řízení

Zdravotní způsobilost potvrzená lékařem
Způsob ukončení přípravy: Maturitní zkouška - maturitní vysvědčení
Dosažené vzdělání: Úplné střední odborné

 

Profil absolventa (učební plán):

 

Absolventi jsou připraveni pro práci v oblasti logistiky, dopravy a přepravy, zasílatelských služeb, ekonomiky a podnikání. Budou vykonávat především činnosti charakteru provozního, obchodně podnikatelského a řídícího v nižších a středních článcích struktury řízení. Budou disponovat kompetencemi pro samostatné podnikání. Jako prostředek profesní komunikace používají dva světové jazyky. Součástí studia je získání řidičského oprávnění skupiny B (zdarma).

Absolventi studijního oboru Provoz a ekonomika dopravy získají složením maturitní zkoušky střední odborné vzdělání a i možnost dalšího studia – VOŠ, VŠ.

 

Obor připravuje žáky pro uplatnění zejména ve funkcích:

 • pozice středního managementu
 • technickohospodářských a administrativních pracovníků v oblasti provozu dopravy
 • v organizacích a obchodně-ekonomických činnostech ve specifických druzích dopravy
 • profese zařazené v dopravní soustavě
 • manažer provozu a dopravy
 • logistik v dopravě a přepravě
 • zasílatel
 • v oblasti správy dopravní infrastruktury v ČR a EU

V průběhu studia studenti absolvují odbornou praxi ve firmách:

- ve 2.ročníku – 3 týdny

- ve 3.ročníku – 3 týdny.


36-44-L/502 Stavební Provoz

 

Délka přípravy: 2 roky
Podmínky přijetí: výuční list v oboru jehož kód začíná číslem 36
Splnění podmínek přijímacího řízení
Způsob ukončení přípravy: Maturitní vysvědčení

 

Stručný popis oboru:

Studijní obor Stavební provoz je nástavbovým denním studiem pro absolventy tříletých učebních oborů ve stavebnictví. Prohlubuje vědomosti a schopnosti v oblasti nových konstrukcí a technologií, v oblasti organizace, řízení a provozního hospodářství. Zároveň rozlišuje a doplňuje vědomosti o poznatky nezbytně nutné k soukromému podnikání. Výchovně vzdělávacím cílem studijního oboru je prohloubení a rozšíření znalostí absolventů tříletých učebních oborů na úroveň úplného středoškolského odborného vzdělání, potřebného především k výkonu funkce mistra stavebního provozu, a umožní rozvíjet osvojené vědomosti dalším studiem jedince. Absolventi studijního oboru, kteří úspěšně vykonají maturitní zkoušky, získají úplné střední odborné vzdělání a teoretické předpoklady k soukromému podnikání v oboru. V případě zájmu o další studium se mohou absolventi Stavebního provozu ucházet o pomaturitní studium v odvětví stavebnictví za stejných podmínek, jako absolventi ostatních druhů středních škol poskytujících úplné střední odborné vzdělání, eventuelně o studium na vysoké škole.

 

Odbornou složku profilu absolventa charakterizuje:

 • přesně technické vyjadřování, dovednosti práce s odbornou literaturou
 • orientace v technické dokumentaci, dovednost zhotovování běžných stavebních výkresů
  a technických náčrtů
 • schopnost posoudit vlastnosti stavebních materiálů a pomocných materiálů z hlediska
  technických, ekonomických, užitných, estetických i z hlediska ekologického
 • posouzení kvality vstupních materiálů a jejich hospodárného využívání ve výrobě, včetně
  vyhodnocení množství a kvality práce
 • znalost zásad vhodného skladování jednotlivých stavebních materiálů a výrobků
 • využívání znalostí a dovedností konstrukčních řešení stavebních prvků
 • ovládání, obsluha a seřízení běžných staveništních zařízení včetně znalosti provádění běžné
  údržby strojů a zařízení
 • ovládání plánování a evidence stavebních mechanismů a řízení provozu stavebních strojů
 • schopnost řídit činnost pracovního kolektivu dle technické dokumentace technologických
  postupů při uplatnění optimalizace výstavby
 • znalost povinností mistra stavebního provozu
 • uplatnění principů ekonomiky tržního hospodářství a poznatků z psychologie práce a vedení
  kolektivu.
Složka odborného vzdělání je tvořena základní odborným i speciálním odborným učivem. Těžištěm odborného vzdělání je v oblasti teoretické výuky a v rozvoji intelektuálních dovedností. Praktické zkušenosti umožní při denní formě studia stáže ve stavebním provozu či přípravě. Odborné učivo rozšiřuje vědomosti a dovednosti získané v učebních oborech o nové poznatky, potřebné pro výkon funkce mistra stavební výroby.

64-41-L/51 - Podnikání

 

Délka přípravy: 2 roky (3 roky pro dálkové studium)
Podmínky přijetí: výuční list
Splnění kriterií přijímacího řízení
Způsob ukončení přípravy: maturitní vysvědčení

 

Stručný popis oboru (učební plán denního a dálkového studia):

Studijní obor prohlubuje a rozšiřuje znalosti, které žáci získali ve tříletém učebním oboru. Toto rozšíření a prohloubení je zaměřeno především do oblasti administrativně ekonomické s cílem připravit absolventa pro podnikatelskou dráhu.Absolvent je připraven pro dráhu podnikatele, majitele firmy či společnosti. Získává znalosti převážně z oblasti ekonomické a administrativní, ale zvyšuje si zároveň úroveň již získaného vzdělání. Důraz je kladen i na zvýšení jazykově komunikativních dovedností. Typickými činnosti, kterými se absolventi studijního oboru podnikatelství budou zabývat, jsou managerské a marketingové činnosti ve firmě či společnosti, činnosti spojené s nákupem, výrobou a prodejem, činnosti zabezpečující finanční hospodaření firmy či společnosti, jako je např. účetnictví, cenová tvorba, daňová agenda, dále činnosti spojené se získáváním a využíváním informací a jejich počítačovým zpracováním. Vzhledem k tomu, že studium je realizováno denní formou je třeba udržovat profesionální znalosti a dovednosti žáků. K tomu účelu se do učebního plánu zařazují jako výběrové specifické odborné předměty, které mají charakter inovační nebo specializační ( jejich výběr a obsah stanoví škola . Nedílnou součástí odborného vzdělávání je i znalost zákonů a právních předpisů potřebných pro hospodářsko - podnikatelskou činnost včetně předpisů týkajících se BOZP a hygieny práce. Kromě odborných znalostí je jedním z činitelů podnikatelské úspěšnosti také dovednost jednat s lidmi, tzn. dovednost kultivovaně, v souladu s etickými, společenskými a jazykovými normami řešit různé pracovní situace a motivovat spolupracovníky a zákazníky v souladu se svými záměry. Tyto dovednosti žáci získají v předmětech psychologie, marketing a management, český jazyk a základy společenských věd. Proto je žádoucí uplatňovat ve výuce těchto předmětů nácvik řešení konkrétních problémů a situací. Po ukončení studia je absolvent připraven pro podnikatelské činnosti zejména v oboru své profese.

33-42-L/502 Dřevařská a nábytkářská výroba

 

Délka přípravy: 2 roky
Podmínky přijetí: výuční list v oboru jehož kód začíná číslem 33
Splnění podmínek přijímacího řízení
Způsob ukončení přípravy: Maturitní vysvědčení

 

Stručný popis oboru:

Studijní obor Dřevařská a nábytkářská výroba je nástavbovým denním studiem pro absolventy tříletých učebních oborů zpracování dřeva. Připravuje žáky pro technické činnosti v oblasti dřevařské druhovýroby nábytku a to v zaměření : 01 - Dřevěné konstrukce a stavby. Studijní obor rozšiřuje a prohlubuje vědomosti a dovednosti získané v učebním oboru a je orientován především na progresivní vědomosti a schopnosti v oblasti organizace, řízení a provozního hospodaření a v malovýrobě.

 

Všeobecně vzdělávací složku profilu absolventa charakterizují vědomosti a dovednosti potřebné k:

 • pohotovému, kultivovanému a správnému ústnímu i písemnému vyjadřování v mateřském
  jazyku
 • osvojení si základů komunikace v cizím jazyku
 • aplikovanému využívání středoškolské matematiky, fyziky a chemie v praktické činnosti
 • využívání výpočetní techniky a vědomostí o metodách uplatňování při formulování úloh pro
  počítač
 • všestrannému rozvoji pohybových schopností a upevňování zdraví.

Odborná složka profilu absolventa je charakterizována zejména schopností:

 • přesného technického vyjadřování v písemném i ústním projevu a dovednosti práce s
  odbornou literaturou a to i cizojazyčnou
 • aplikace základů elektrotechniky, elektroniky a automatizovaného řízení ve výrobě i
  technické obsluze výroby
 • čtení a zhotovování technických výkresů a dalších způsobů grafické komunikace,
  včetně vědomostí o zobrazování a funkci strojních součástí
 • posoudit vlastnosti materiálů ze dřeva a na bázi dřeva, pomocných materiálů a čalou-
  nických materiálů z hledisek technických, ekonomických, užitných a estetických vlastností
  výrobků
 • posoudit kvalitu vstupních materiálů a hospodárně je využívat ve výrobě, včetně vyhodno-
  cení množství a kvality práce při výrobě individuální (kusové) i průmyslové (sériové)
 • využívat znalostí a dovedností konstrukčních řešení dřevěných stavebních prvků dřevostaveb,
  dřevěného a čalouněného nábytku, obalů, sportovních a školních potřeb, včetně tvorby
  interiérů
 • základních způsobů zpracování dřeva a jeho úprav, včetně využití dřevního odpadu
 • vhodně uskladňovat materiály, polotovary a výrobky
 • využívat podstaty operací a řízení výrobních procesů u progresivních výrobních zařízení
 • ovládat, obsluhovat, seřizovat, kontrolovat a provádět běžnou údržbu strojů a zařízení
  a reagovat na odchylky od technologického režimu
 • ovládat principy měření a regulace provozních technologických veličin jako jsou např.
  tlak, teplota, vlhkost
 • vypracovávat a používat technickou dokumentaci v projektování a řízení konkrétních
  technologických postupů nebo jejich částí při uplatnění optimalizace výroby
 • zabezpečovat ochranu výrobků ze dřeva, jejich údržbu a opravy
 • podílet se na zkoušení a hodnocení výrobků, ovládat hlavní systémy hodnocení výrobků a
  hlediska (funkční, konstrukční, ekonomická, estetická a tvorby životního prostředí)
 • uplatňovat principy ekonomiky tržního hospodářství a poznatky o vedení pracovních kolektivů,
  psychologie práce a sociologie.

75-41-E/01 Pečovatelské služby

ŠVP: Pečovatelské práce

 

Délka přípravy: 3 roky
Podmínky přijetí: Zdravotní způsobilost potvrzená lékařem
Způsob ukončení přípravy: Závěrečná zkouška - výuční list
Zabezpečení odborného výcviku: areál školy - tř. Národní Svobody

 

Stručný popis oboru:

Absolvent je připraven vykonávat níže uvedené činnosti:

- Pečovatelské práce: přímá obslužná nebo asistentská péče o klienty - pomoc při osobní hygieně, oblékání, chůzi atp., úprava lůžka a prostředí, manipulace s přístroji, pomůckami, prádlem, výdej a rozvoz jídla klientům, úklid v domácnosti, zajišťování nákupu, doprovod klienta, drobné osobní služby, podpora soběstačnosti. Provádění pečovatelských úkonů v péči o děti.

- V kuchyňském provozu: pomocné práce při přípravě pokrmů, práce s kuchyňskými stroji, podávání jídel, mytí nádobí, příjem a nákup potravin

- V provozu prádelny: příjem a třídění prádla, přípravu pracích roztoků a přísad, ruční a strojové praní a žehlení

- Při opravě a šití prádla: ruční drobné opravy prádla, jednoduché opravy na elektrickém šicím stroji, šití povlečení apod.

- Úklidové práce: základní úklid ošetřovací jednotky, mytí veškerého zařízení, dezinfekce, příprava roztoků, mytí podlah, stěn a oken, práce s elektrickou úklidovou technikou, úklid v domácnosti.

 

 

Možnosti uplatnění absolventa
Absolvent se uplatní jako pracovník/pracovnice kuchyňských provozů, prádelen, šicích dílen nebo jako uklízeč/uklízečka zdravotnických nebo sociálních zařízení, jako pečovatel/pečovatelka ve státních i nestátních sociálních zařízeních nebo v terénních sociálních službách. Má předpoklady uplatnit se jako uklízeč/uklizečka, pomocník/pomocnice kuchaře nebo pracovník/pracovnice prádelen i mimo resort zdravotnictví a sociálních služeb.