Vnitřní oznamovací systém - Whistleblowing

Jaké povinnosti má oznamovatel? 

Oznamující osoba by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení, měla mít pádný důvod se domnívat, že jí oznamované či zveřejňované skutečnosti jsou autentické a pravdivé. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Takovéto jednání může být sankcionováno.

Při získávání dokladů dokládajících oznamované skutečnosti by se oznamovatel neměl dopustit jednání, které by mohlo mít charakter trestného činu.

Oznamovatel by měl jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že jím podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti.

Oznamovatel by měl být schopen identifikovat, jaké oblasti se protiprávní jednání týká a promyslet jaké ověřitelné informace o ohlašovaném protiprávním jednání může poskytnout. Rozsah a kvalita předkládaných informací mohou pozitivně ovlivnit způsob prošetření oznámení.

Osobou pověřenou přijímáním a vyřizováním podání je Ing. Lenka Škodová (Whistleblowing Officer)

Kontaktní údaje pro podání oznámení:

a) prostřednictvím webového formuláře

b) osobně na vrátnici SOŠ a SOU Písek, Komenského 86 nebo písemně na adresu:

SOŠ a SOU Písek
Komenského 86
397 01 Písek

V případě podání dle tohoto bodu podejte oznámení v zalepené obálce s označením NEOTVÍRAT – OZNAMOVATEL.

c)   telefonicky: 382 789 516  (z rozhovoru se pořizuje písemný záznam)

d)   e-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

e)   osobním jednáním: osobní schůzku je možno sjednat telefonicky nebo e-mailem (jednání může proběhnout i mimo úřední hodiny)

Oznámení musí být podáno fyzickou osobou a musí obsahovat informace o možném protiprávním jednání,

a)  které má znaky trestného činu nebo přestupku,
b)  nebo porušuje právní předpis či předpis Evropské unie upravující oblasti vymezené zákonem,
c)  a o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností.

Povinný subjekt vylučuje přijímání oznámení od osob, které pro povinný subjekt nevykonávají práci nebo obdobnou činnost podle § 2 odst. 3. písm. a), b), h) nebo i) zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

Za oznámení se nepovažuje část oznámení, která obsahuje:

a)  informace, jejichž oznámení by mohlo bezprostředně ohrozit podstatný bezpečnostní zájem České republiky,
b)  informace o činnosti zpravodajských služeb České republiky, nebo
c)  informace, jejichž oznámení by představovalo porušení povinnosti mlčenlivosti duchovních v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství.

Ochrana oznamovatele

Přijímání a vyřizování podnětů v rámci tohoto systému je technicky i organizačně  nastaveno takovým způsobem, aby nemohlo dojít k odhalení identity oznamovatele. S jeho totožností a s obsahem oznámení má právo seznámit se pouze osoba příslušná k přijímání a vyřizování podnětů, která je vázána mlčenlivostí a je povinna zachovávat důvěrnost obsahu podání v průběhu prošetření podnětu i po skončení svého pracovního poměru.

Oznamovatelé mají nárok na ochranu podle Směrnice (EU), pokud měli oprávněné důvody se domnívat, že oznámené informace o porušení byly v době oznámení pravdivé (tzn. oznamovatel nesmí učinit oznámení vědomě nepravdivé).  Za hlavní ochranné opatření lze považovat zákaz uplatnění odvetného opatření vůči oznamovateli a dalším fyzickým i právnickým osobám (např. kolegům, pomocníkům oznamovatele, osobám oznamovateli blízkým, právnickým osobám, jejichž společníkem je oznamovatel atd.).

Postup příslušné osoby po podání oznámení

a)  příslušná osoba posoudí, zda oznámení splňuje podmínky pro vyřízení v režimu Směrnice (EU), o tomto vyrozumí oznamovatele do 7 dnů od přijetí oznámení,
b)  příslušná osoba prošetří informace v oznámení a v případě jejich potvrzení učiní patřičné kroky, zejména navrhne nápravná opatření, případně učiní další kroky, např. postoupí podání orgánům činným v trestním řízení, přestupkovým orgánům nebo jiným věcně příslušným orgánům veřejné moci,
c)  o výsledku prošetření a o navržených opatření příslušná osoba vyrozumí oznamovatele do 3 měsíců od vyrozumění o přijetí oznámení.

Související odkazy:

Oblasti vymezené předpisem Evropské unie
Práce nebo jiná obdobná činnost
Odvetná opatření