64-41-L/51 - Podnikání

 

Délka přípravy: 2 roky (3 roky pro dálkové studium)
Podmínky přijetí: výuční list
Splnění kriterií přijímacího řízení
Způsob ukončení přípravy: maturitní vysvědčení

 

Stručný popis oboru (učební plán denního a dálkového studia):

Studijní obor prohlubuje a rozšiřuje znalosti, které žáci získali ve tříletém učebním oboru. Toto rozšíření a prohloubení je zaměřeno především do oblasti administrativně ekonomické s cílem připravit absolventa pro podnikatelskou dráhu.Absolvent je připraven pro dráhu podnikatele, majitele firmy či společnosti. Získává znalosti převážně z oblasti ekonomické a administrativní, ale zvyšuje si zároveň úroveň již získaného vzdělání. Důraz je kladen i na zvýšení jazykově komunikativních dovedností. Typickými činnosti, kterými se absolventi studijního oboru podnikatelství budou zabývat, jsou managerské a marketingové činnosti ve firmě či společnosti, činnosti spojené s nákupem, výrobou a prodejem, činnosti zabezpečující finanční hospodaření firmy či společnosti, jako je např. účetnictví, cenová tvorba, daňová agenda, dále činnosti spojené se získáváním a využíváním informací a jejich počítačovým zpracováním. Vzhledem k tomu, že studium je realizováno denní formou je třeba udržovat profesionální znalosti a dovednosti žáků. K tomu účelu se do učebního plánu zařazují jako výběrové specifické odborné předměty, které mají charakter inovační nebo specializační ( jejich výběr a obsah stanoví škola . Nedílnou součástí odborného vzdělávání je i znalost zákonů a právních předpisů potřebných pro hospodářsko - podnikatelskou činnost včetně předpisů týkajících se BOZP a hygieny práce. Kromě odborných znalostí je jedním z činitelů podnikatelské úspěšnosti také dovednost jednat s lidmi, tzn. dovednost kultivovaně, v souladu s etickými, společenskými a jazykovými normami řešit různé pracovní situace a motivovat spolupracovníky a zákazníky v souladu se svými záměry. Tyto dovednosti žáci získají v předmětech psychologie, marketing a management, český jazyk a základy společenských věd. Proto je žádoucí uplatňovat ve výuce těchto předmětů nácvik řešení konkrétních problémů a situací. Po ukončení studia je absolvent připraven pro podnikatelské činnosti zejména v oboru své profese.