36-44-L/502 Stavební Provoz

 

Délka přípravy: 2 roky
Podmínky přijetí: výuční list v oboru jehož kód začíná číslem 36
Splnění podmínek přijímacího řízení
Způsob ukončení přípravy: Maturitní vysvědčení

 

Stručný popis oboru:

Studijní obor Stavební provoz je nástavbovým denním studiem pro absolventy tříletých učebních oborů ve stavebnictví. Prohlubuje vědomosti a schopnosti v oblasti nových konstrukcí a technologií, v oblasti organizace, řízení a provozního hospodářství. Zároveň rozlišuje a doplňuje vědomosti o poznatky nezbytně nutné k soukromému podnikání. Výchovně vzdělávacím cílem studijního oboru je prohloubení a rozšíření znalostí absolventů tříletých učebních oborů na úroveň úplného středoškolského odborného vzdělání, potřebného především k výkonu funkce mistra stavebního provozu, a umožní rozvíjet osvojené vědomosti dalším studiem jedince. Absolventi studijního oboru, kteří úspěšně vykonají maturitní zkoušky, získají úplné střední odborné vzdělání a teoretické předpoklady k soukromému podnikání v oboru. V případě zájmu o další studium se mohou absolventi Stavebního provozu ucházet o pomaturitní studium v odvětví stavebnictví za stejných podmínek, jako absolventi ostatních druhů středních škol poskytujících úplné střední odborné vzdělání, eventuelně o studium na vysoké škole.

 

Odbornou složku profilu absolventa charakterizuje:

 • přesně technické vyjadřování, dovednosti práce s odbornou literaturou
 • orientace v technické dokumentaci, dovednost zhotovování běžných stavebních výkresů
  a technických náčrtů
 • schopnost posoudit vlastnosti stavebních materiálů a pomocných materiálů z hlediska
  technických, ekonomických, užitných, estetických i z hlediska ekologického
 • posouzení kvality vstupních materiálů a jejich hospodárného využívání ve výrobě, včetně
  vyhodnocení množství a kvality práce
 • znalost zásad vhodného skladování jednotlivých stavebních materiálů a výrobků
 • využívání znalostí a dovedností konstrukčních řešení stavebních prvků
 • ovládání, obsluha a seřízení běžných staveništních zařízení včetně znalosti provádění běžné
  údržby strojů a zařízení
 • ovládání plánování a evidence stavebních mechanismů a řízení provozu stavebních strojů
 • schopnost řídit činnost pracovního kolektivu dle technické dokumentace technologických
  postupů při uplatnění optimalizace výstavby
 • znalost povinností mistra stavebního provozu
 • uplatnění principů ekonomiky tržního hospodářství a poznatků z psychologie práce a vedení
  kolektivu.
Složka odborného vzdělání je tvořena základní odborným i speciálním odborným učivem. Těžištěm odborného vzdělání je v oblasti teoretické výuky a v rozvoji intelektuálních dovedností. Praktické zkušenosti umožní při denní formě studia stáže ve stavebním provozu či přípravě. Odborné učivo rozšiřuje vědomosti a dovednosti získané v učebních oborech o nové poznatky, potřebné pro výkon funkce mistra stavební výroby.