53-41-H/01 Ošetřovatel

 

Délka přípravy: 3 roky
Podmínky přijetí: Vhodné pro chlapce i dívky
  Ukončen devátý ročník ZŠ
  Zdravotní způsobilost potvrzená lékařem
Způsob ukončení přípravy: Závěrečná zkouška - výuční list
Zabezpečení odborného výcviku:
  • OP

 

Stručný popis oboru (učební plán):

Absolventem je zdravotnický pracovník, který se uplatní ve zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního charakteru. Absolvent je schopen uplatnit se i v domácí ošetřovatelské péči, dále jako zdravotník v zařízeních sociální péče. A to v léčebnách dlouhodobě nemocných, ústavech sociální péče, ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením, v zařízeních geriatrické péče a zařízeních hospicové a respitní péče. V rozsahu své odborné způsobilosti stanovené vyhláškou Ministerstva zdravotnictví České republiky (dále jen MZČR) pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu v oboru ošetřovatelství poskytuje absolvent ošetřovatelskou péči. Ve spolupráci s lékařem se podílí na preventivní, léčebné, rehabilitační, neodkladné a diagnostické péči.