23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

ŠVP: Automechanik

 

Délka přípravy: 3 roky
Podmínky přijetí: Vhodné pouze pro chlapce
Ukončen devátý ročník ZŠ
Zdravotní způsobilost potvrzená lékařem
Způsob ukončení přípravy: Závěrečná zkouška - výuční list
Zabezpečení odborného výcviku: Odloučené pracoviště

Stručný popis oboru (učební plán):

Příprava a provádění oprav hnacích agregátů silničních motorových vozidel, převodových zařízení a příslušenství (brzdy, servomechanismy aj.), demontáž a opětná montáž montážních podskupin s výměnou nebo zhotovením dílů. Jednoduché opravy karosérií vozidel včetně údržby a oprav elektrovýzbroje a výměny bloků elektronických systémů. Absolvent učebního oboru dovede provádět technologické úkony z oblasti ručního a strojního obrábění kovů, číst technické výkresy, normy a schémata, používání měřících prostředků mechanického i elektronického charakteru. Absolvent umí definovat závadu, stanovit rozsah opravy a postup montážních prací včetně rozhodnutí o výměně či zachování součástí. Provádí dílčí i konečnou kontrolu přesností a funkce montovaných dílců, skupin a podskupin a na základě zjištěných nedostatků provádí seřízení. Je schopen provádět běžné, střední a generální opravy hnacích agregátů dle dispozic výrobce. Podle vlastní volby užívá montážních prostředků pro ustavení poloh při seřizování měření vůlí a pod. Používá monogramů, grafů a jiných technických podkladů výrobců vozidel k porovnání naměřeních hodnot. Umí používat diagnostické přístroje včetně měření emisí výfukových plynů motorových vozidel. Neoddělitelnou součástí teoretického i praktického vyučování je problematika bezpečnosti ochrany zdraví při práci, požární ochrany a hygieny práce. Součástí osnov odborného výcviku je autoškola ukončena získáním řidičského oprávnění k řízení vozidel skupiny "C". Má vytvořeny základní předpoklady pro uplatnění v živnostenském podnikání.